Leverings- en garantievoorwaarden 


1. DEFINITIES 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
'Schols I.C.T.': de onderneming die onder de handelsnaam Schols ICT, gevestigd te ZOETERMEER, kantoorhoudende aan Olof Palmelaan 3b, 2729NA Zoetermeer. 
'Ontvangstbevestiging': Het Ontvangstbewijs, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 
'Product': het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Schols I.C.T. en jou door of via Schols I.C.T. binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen 
'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden. 

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van 'Schols I.C.T.' gesloten worden en waarbij Schols I.C.T. partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door de totstandkoming van een overeenkomst tussen jou en Schols I.C.T. middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden. 
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Schols I.C.T. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Schols I.C.T. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Schols I.C.T. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
2.4 Schols I.C.T. heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

 

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Schols I.C.T. zijn vrijblijvend, totdat je de deze de status heeft van “Voltooid). Indien Schols I.C.T. de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Schols I.C.T. te melden. 
3.2 De overeenkomst tussen Schols I.C.T. en jou komt tot stand op het moment nadat je: 
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Schols I.C.T. middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Schols I.C.T.; 
(b) vervolgens op de knop “Bestelling plaatsen” geklikt hebt op de website van Schols I.C.T.; 
(c) hierop van Schols I.C.T. op je e-mail adres een ontvangstbewijs hebt ontvangen dat Schols I.C.T. je bestelling heeft ontvangen (Het Ontvangstbewijs). Indien van Schols I.C.T. in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal Het Ontvangstbewijs niet verstuurd worden.
(d) De betaling door de gekozen optie is voldaan en op de rekening van Schols I.C.T. is ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan de overeenkomst dus niet tot stand. En zal de bestelling dan ook niet de status “Voltooid” bereiken.
(e) In de periode voor de status “Voltooid” heeft Schols ICT het recht de bestelling te wijzigen of af te wijzen.
3.3 Het Ontvangstbewijs vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 
(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
(b) de prijs van het product; 
(c) je naam,  Factuuradres, Verzendadres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), je e-mailadres en je telefoonnummer; 
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en Schols I.C.T. gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Schols I.C.T.. 
3.5 De administratie van Schols I.C.T. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Schols I.C.T. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Schols I.C.T. verrichtte leveringen. Schols I.C.T. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens. 

 

4. TRANSPORT EN KOSTEN 

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Schols I.C.T.. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Schols I.C.T. kunnen worden uitgesloten. 

 

5. LEVERTIJD 

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 28 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Schols I.C.T.. De door Schols I.C.T. opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Schols I.C.T. overschreden wordt, zal Schols I.C.T. je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Schols I.C.T. te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Schols I.C.T. te melden. 
5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Schols I.C.T. binnen 15 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen. 
5.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de Benelux (tenzij op de website van Schols I.C.T. anders is aangegeven). 

 

6. AFKOELINGSPERIODE 

6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Schols I.C.T. te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. (echter, indien het initiatief van de aankoop bij een koper ligt, geldt deze regel niet. 
6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Schols I.C.T. te melden. Je dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Schols I.C.T.. Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. 
6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Schols I.C.T. ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Schols I.C.T. binnen 14 dagen nadat Schols I.C.T. het door jou geretourneerde product heeft ontvangen, aan je terugbetalen. 
6.4 Schols I.C.T. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Schols I.C.T. of de leverancier van het product) is beschadigd. 
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Schols I.C.T. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Schols I.C.T. je hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Schols I.C.T. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden. 

 

7. NIET GOED, GELD TERUG 

7.1 Indien binnen 7 dagen nadat je het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen aan het door jou bestelde, heb je twee mogelijkheden: 
(a) je kunt Schols I.C.T. schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of 
(b) je kunt de overeenkomst met Schols I.C.T. ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Schols I.C.T. te melden. 
7.2 Indien je Schols I.C.T. vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet je het product aan Schols I.C.T. terugsturen. Schols I.C.T. zal het product dan binnen 25 werkdagen nadat hij het product van je terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan je terugsturen. De kosten van jouw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan jou terugsturen van het product komen voor rekening van Schols I.C.T., tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan jou te wijten is of anderszins voor jouw rekening en risico is. In dat geval is Schols I.C.T. niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Schols I.C.T. zal het product dan in dezelfde toestand aan je terugzenden, als die waarin zij het product van jou ontvangen heeft. 
7.3 Indien je de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dien je het product onmiddellijk aan Schols I.C.T. te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor jou rekening. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing. 

 

8. GARANTIES 

8.1 Op de door Schols I.C.T. geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan. 

 

9. KLACHTEN 

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Schols I.C.T. serieus in behandeling worden genomen. 
9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Schols I.C.T. (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden). 
9.3 Schols I.C.T. zal binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht aanvangen met het proberen op te lossen van het probleem. Schols I.C.T. zal je hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

 

10. PRIVACY 

10.1 Schols I.C.T. zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. 
10.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door Schols I.C.T. kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen. 
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het bestelformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld. 
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Schols I.C.T. waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan Schols I.C.T. voor het doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen. Met de uitzondering dat deze aanbiedingen alleen afkomstig zijn voor producten en diensten van Schols I.C.T.. 

 

11. KLANTENSERVICE VAN Schols I.C.T. 

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 
Per post:
Schols I.C.T., afdeling Klantenservice 
Olof Palmelaan 3b 
2729NA Zoetermeer

Per e-mail: INFO@SCHOLS-ICT.NL